Verksamhetsberättelse för Jönköpings Sjöscoutkår 2010–2011

Verksamhetsberättelse för Jönköpings Sjöscoutkår för räkenskapsåret 1 oktober 2010 – 30 september 2011

Styrelsen för Jönköpings Sjöscoutkår, ansluten till SSF, får här redovisa årets verksamhet.

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsen består av 7 medlemmar och två suppleanter. Den siste september hade kåren 35 medlemmar.

Aktiviteter
Årets läger var ett seglande läger (5 dagar), där deltagarna i IF:en och 2 externa båtar seglade runt mellan olika hamnar i Södra Vättern. I samarbete med Skepparföreningen (SVS) och Jönköpings Kommun arrangerades seglarskola, dels i Munksjön, dels i Vättern där vår äldsta grupp arbetade som ledare genom kommunens feriepraktik. Talavidsskolans 5:e klassare har vi haft på ”prova på” segling. Kålgårdsskolans mellanstadium skulle även prövat segling, men fick ställas in pga. hårt väder. I december hölls i Barnarps Scoutlokal vår traditionella övernattning och julavslutning i Skeppargården med div. nyttig- och onyttigheter.

Grupper
De tre grupperna har haft sina ordinarie sammankomster på land fram till seglingssäsongen. Deltagarna på seglarskolan har inte medfört några nya medlemmar, varför vi till nästa år måste se över hur vi lockar in deltagarna i den ordinarieverksamheten.

Utbildningar
Inför seglarskolan har vi haft en deltagare på Seglarskoleinstruktörskurs. Tre unga ledare har deltagit på Sjölu kurs på Vindalsö under 2010 (1 st) och 2011 (2 st)..

Båtar, utrustning
Den stora nyheten detta år är köpet av vår framtidsbåt en nytillverkad Laser Bahia. Denna jolle är avsedd att ge utmaningar och erfarenheter åt de äldsta och ledare. Den är snabb och kräver ett mycket aktivt seglande. Därtill har vi köpt tre st optimistjollar där kommunen står för inköpet, upp till 5 st, om vi genomför seglarskola på Munksjön under minst 3 år. Kommunens mål är att det ska synas aktiviteter på Munksjön. Vi bedömer att båtbeståndet är mycket ändamålsenligt för såväl nya (Optimist o Monark) som för erfarnare (Monark, Laser Bahia och IF)

Skepparföreningen/Skeppargården
Samarbetet med SVS har fortsatt att utökas. Våra feriepraktikanter har under veckan utan seglarskola, arbetat med bl.a. ommålning av verkstadsbyggnaden och plank samt inre städning.

Arbetsgrupper
Trivselgruppen har fortsatt med starka insatser för trivseln. Vid våra arbetsmöten lyfter de fikat till en njutning. Under seglarskolan köptes mat in från catering. Båtarna kräver mycketunderhåll och arbete varför båtgruppens arbetssätt måste planeras och systematiseras.Med vårt båtbestånd är det viktigt att vi får upp gruppen antalsmässigt.

Ekonomi
Kårens ekonomi är fortsatt på uppgång, trots att detta år utvisar ett underskott på 6 844,46 kr. Underskottet kan helt hänföras till satsningen på framtidsbåten som direkt belastat året. Vi erhöll stöd för båtinköpet från Stiftelsen Svenska Seglarskolan med 2 000 kr, samt investeringsbidrag från kommunen. Intäkterna i kåren bygger till stor del på allas våra insatser på Dream-Hack. Det är kåren som håller i planeringen och kontakten med DH för alla deltagande föreningar. Vårt arbete är mycket uppskattat av såväl ledningen som DH:s crew. Årets övriga intäkter är kommunalt aktivitetsbidrag och vägstädning, samt seglarskolan som ger plusresultat.

Synlighet
Seglarskolan har synts både på TV 4 Jönköpingsnytt och på förstasida i Jönköpings Posten.

Ledare/stödpersoner
Vi har en liten (krympande) grupp av vuxna ledare. Därtill deltar vår torsdagsgrupp som ledare på såväl seglarskola som de ordinarie tillfällena. Bristen på vuxna personer i och kring verksamheten börjar bli besvärande. Delvis kan det bero på att vi inte tydligt nog markerat kravet på stöd från ungdomarnas familj i verksamheten. Samtidigt har vi fortsatt en stark uppslutning vid våra extra insatser som Dream-Hack och vägstädning. En mer uppsökande kontakt med föräldrar kommer att bli nödvändig framöver.

Jönköping oktober 2011
Carl Fredriksen, Ordförande
Maria Ivarsson, Vice Ordförande
Michael Malm, Kassör
Lars Mellbo, Sekreterare
Bengt Ahlund, Ledamot
Samuel Carlsson, Ledamot
Jacob Sagefjord, Ungd. Ledamot
Anders Loftdal, Suppleant
Niclas MacLachlan, Ungd. Suppleant